zondag 14 juli 2024
Ondertekening convenant met vlnr. burgemeester Delhez van Veldhoven, wethouder List van Eindhoven, provincie gedeuteerde Van der Maat. minister Van Nieuwenhuizen en Executive Vice-President Van Hout van ASML - Foto: PNB/Wim Hollemans

50 miljoen voor bereikbaarheid De Run en ASML

Veldhoven – De bereikbaarheid van industrieterrein De Run en chipmachinefabrikant ASML moet verbeterd worden. Om dit te bereiken is een unieke samenwerking in het leven geroepen tussen bedrijfsleven en overheden. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), provinciegedeputeerde Van der Maat, burgemeester Delhez van Veldhoven, wethouder List van Eindhoven en executive-vicepresident Van Hout van ASML ondertekenden maandag de intentieverklaring voor de aanpak en de financiële bijdragen.

De partners in de samenwerking investeren tezamen 50 miljoen Euro om de dagelijkse files op de Kempenbaan in Veldhoven te verminderen. Hier staat het verkeer in de spitsuren vrijwel volledig vast, terwijl ook regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan voor fietsers. Door de huidige en toekomstige sterke groei van de bedrijven staat de bereikbaarheid van onder meer bedrijventerrein De Run en enkele omliggende economische toplocaties onder druk. Voor verdere groei van de regio is met name de bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde, zoals ook in de Brainport Nationale Actieagenda is aangegeven.

Met de investering van de overheden en het bedrijfsleven moeten zo snel mogelijk samenhangende maatregelen genomen worden om een aantal urgente knelpunten aan te pakken. Hierbij wordt ingezet op een combinatie van nieuwe vormen van gedeeld vervoer en een significante opwaardering van fietsvoorzieningen, naast verbeteringen in auto-infrastructuur en openbaar vervoer. Duurzamere vervoersmogelijkheden worden door overheid en bedrijfsleven gestimuleerd. Alle belanghebbenden van de regio profiteren van dit maatregelenpakket, zoals het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en kennisinstellingen en hun medewerkers, maar ook studenten/scholieren en uiteraard alle (overige) inwoners en reizigers in de regio.

Op korte termijn zullen reizigers al de eerste effecten zien. Zo start in januari een express busdienst in de spits met vier tot zes extra bussen tussen het Centraal Station Eindhoven en De Run in Veldhoven. Op iets langere termijn wordt de fietsinfrastructuur verbeterd door bijvoorbeeld de aanleg van tunnels, betere bewegwijzering en nieuwe fietsverbindingen. Er komen P&R locaties in combinatie met shuttle services tussen belangrijke bedrijfslocaties, waarbij de shuttlebussen over de busbaan zullen rijden. Ook zal door maatregelen om het verkeer te sturen de doorstroming van het verkeer op de Kempenbaan (West en Oost) verbeteren.

Naast aanpassing van de infrastructuur, gaan het bedrijfsleven en de overheidsinstellingen ook hun medewerkers actief stimuleren om gebruik te maken van duurzamere vervoersmogelijkheden – die met het maatregelenpakket ook verbeteren. Gezien de huidige en verwachte groei van de hier gevestigde bedrijven en de druk op de bereikbaarheid van de locaties, worden de meeste maatregelen in dit akkoord al in de periode 2018/2020 uitgevoerd. De partijen trekken voor het maatregelenpakket 45 tot 50 miljoen euro uit, waarbij iedere partij 25% van de kosten voor zijn rekening neemt (Ministerie IenW, ASML, provincie Noord-Brabant, de gemeenten Eindhoven en Veldhoven gezamenlijk). De bijdrage van Gemeente Veldhoven komt zo op 12,5 miljoen Euro uit.